Η Ημέρα Θετικότητας για την  Ακμή-  είναι να σταματήσεις να ντρέπεσαι για την ακμή σου και να αποφασίσεις να αγαπήσεις το δέρμα σου, ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Έχει επίσης να κάνει με την εξάλειψη λέξεων όπως “ατέλεια” από τον τρόπο που σκεφτόμαστε/μιλάμε για τον εαυτό μας.

September 1th is Acne Positivity Day.

https://www.linkedin.com/posts/lactobiodk_skincare-acnepositivityday-probiotics-activity-6971023313804398592-sffL?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Acne is currently one of the most common and well-established dermatology conditions, affecting around 90% of the world’s population at some point in their lifetime. The disease is a chronic, inflammatory dermatological condition of the pilosebaceous gland of the skin with a multifactorial pathogenesis. Also correlating with a dysbiosis of the skin microbiota. Cutibacterium acnes is a Gram-positive, anaerobic bacterium found in sebaceous follicles that form part of the natural flora of the pilosebaceous unit; however, elevated levels of specific ribotypes of C. acnes are found in acne sufferers.
Today is acne positivity day – and in Lactobio we will rise the attention to our new precision probiotic strain L. plantarum LB356R®. This strain was isolated by Lactobio and by targeted screening, against pathogenic ribotypes of C. acnes, identified as precision probiotic candidate for skincare and acne treatment. L. plantarum LB356R® is characterized by being able to co-aggregate with C. acnes and thereby prevent virulence and biofilm formation, being part of the pathogenesis of the strain. Further, the L. plantarum LB356R® strain produces multiple antimicrobial metabolites and peptides which have shown an ability of this strain to be able to re-balance the skin microbiome. The anti-acne mechanism of L. plantarum LB356R® is a binding between the C. acnes cell and the probiotic cell, this binding can also be obtained by the dead cells (paraprobiotic) of L. plantarum LB356R®. Therefore, this new precision probiotic is developed for skincare both as a probiotic as well as a postbiotic skincare ingredient. #skincare #AcnePositivityDay #probiotics #acne #LB356R

 

Η 1η Σεπτεμβρίου είναι Ημέρα Θετικότητας για την Ακμή (Ναι, υπάρχει και αυτό!).

Η ακμή είναι σήμερα μια από τις πιο κοινές και καθιερωμένες δερματολογικές παθήσεις, που επηρεάζει περίπου το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού κάποια στιγμή στη ζωή του. Η νόσος είναι μια χρόνια, φλεγμονώδης δερματολογική πάθηση του σμηγματογόνου αδένα του δέρματος με πολυπαραγοντική παθογένεια. Επίσης συσχετίζεται με δυσβίωση της μικροχλωρίδας του δέρματος. Το Cutibacterium acnes είναι ένα θετικό κατά Gram, αναερόβιο βακτήριο που βρίσκεται στα σμηγματογόνα ωοθυλάκια που αποτελούν μέρος της φυσικής χλωρίδας της οπίσθιας μονάδας. Ωστόσο, αυξημένα επίπεδα συγκεκριμένων ριβοτύπων του C. acnes βρίσκονται σε άτομα που πάσχουν από ακμή.

Σήμερα είναι ημέρα θετικότητας για την ακμή – και με τα ΒΑΚ προϊόντα θα τραβήξουμε την προσοχή σας στο νέο προβιοτικό καινοτόμο στέλεχος ακριβείας L. plantarum LB356R®. Αυτό το στέλεχος απομονώθηκε από το Lactobio για να στοχεύσει έναντι παθογόνων ριβοτύπων του C. acnes, που αναγνωρίστηκαν ως προβιοτικά ακριβείας υποψήφιο για περιποίηση δέρματος και θεραπεία ακμής. Το L. plantarum LB356R® χαρακτηρίζεται από το ότι μπορεί να συν-συσσωματώνεται με το C. acnes και έτσι να αποτρέπει τη λοιμογόνο δράση και το σχηματισμό βιοφίλμ, που αποτελούν μέρος της παθογένεσης του στελέχους. Επιπλέον, το στέλεχος L. plantarum LB356R® παράγει πολλαπλούς αντιμικροβιακούς μεταβολίτες και πεπτίδια που έχουν δείξει την ικανότητα αυτού του στελέχους να μπορεί να εξισορροπεί εκ νέου το μικροβίωμα του δέρματος. Ο μηχανισμός κατά της ακμής του L. plantarum LB356R® είναι μια σύνδεση μεταξύ του κυττάρου C. acnes και του προβιοτικού κυττάρου, αυτή η σύνδεση μπορεί επίσης να ληφθεί από τα νεκρά κύτταρα (παραπροβιοτικά) του L. plantarum LB356R®. Επομένως, αυτό το νέο προβιοτικό ακριβείας έχει αναπτυχθεί για την περιποίηση της επιδερμίδας τόσο ως προβιοτικό όσο και ως μεταβιοτικό συστατικό περιποίησης δέρματος. #περιποίηση δέρματος #Ημέρα θετικής ακμής #προβιοτικά #ακμή #LB356R